1.İlçemiz Akçaköy Mahallesi Harmancık Mevki içerisinde kalan, yaklaşık alanı 0,724 hektar olan Harmancık Konaklamasız Orman Parkı mevcut haliyle ve vaziyet planında ki plan kararlarına uygun hale getirilmek koşuluyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46 ve 47. maddeleri uyarınca açık teklif artırma usulü ile, 25.08.2029 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2.İhalesi 13/11/2023 Pazartesi günü saat 11.00 de Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

           İhaleye Katılmak isteyenlerin;

                   a) Tebligat için adres beyanı

                   b) Nüfus cüzdan fotokopisi

                   c) Kanuni ikametgâh belgesi

                   d) Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname

                   e) Şirket olarak katılacaklar için Noter onaylı şirket yetki belgesi

                   f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

            Ayrıca Tüzel Kişiler İçin;

                    g) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

              h) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

                      ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                      i) Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

            j) SGK dan ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

                 k) Geçici teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vermeleri şarttır. Geçici teminat banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

3.İhaleye çıkarılan İlçemiz Akçaköy Mahallesi Harmancık Mevki içerisinde kalan, yaklaşık alanı 0,724 hektar olan Harmancık Konaklamasız Orman Parkının tahmini yıllık kira bedeli 90.000,00 – TL. + KDV olup,  geçici teminatı  %  3 den 16.200,00 - TL. dir.

4.Her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalana aittir.

5.İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 500,00 TL karşılığında temin edebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01914219