TRABZON İLİ OF İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/567414

1-İdarenin

a) Adı

:

OF BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE SOKAK No: 3 61830  61830 OF/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0 462 771 51 91 – 0 462 771 51 92

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

 2024 YILI KAÇAK İNŞAAT YIKIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

137 ADET KAÇAK BİNA VE BARAKANIN YIKILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartname-      den ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Of Belediyesi Sınırları İçerisindeki (Ağaçbaşı Mahallesi, Ağaçseven Mahallesi, Aşağı Kışlacık Mahallesi, Ballıca Mahallesi, Barış Mahallesi, Bayırca Mahallesi, Birlik Mahallesi, Bölümlü Mahallesi, Cumapazarı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çamlı Mahallesi, Dağalan Mahallesi, Darılı Mahallesi, Dumlusu Mahallesi, Eskipazar Mahallesi Gökçeoba Mahallesi, Gümüşören Mahallesi, Güresen  Mah- allesi, Gürpınar Mahallesi, İrfanlı Mahallesi, Karabudak Mahallesi, Kavakpınar Mahallesi, Keler Mahallesi, Kıyıboyu Mahallesi, Kıyıcık Mahallesi, Kireçli Mah- allesi, Korucuk Mahallesi, Kumludere Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Örtülü Mah-allesi, Pınaraltı Mahallesi, Tekoba Mahallesi, Uğurlu Mahallesi, Uluağaç Mahallesi, Yazlık Mahallesi, Yemişalan Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yukarı Kışlacık Mahallesi) toplam 42 mahalle.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri                    (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜST YAPI(BİNA) İŞLERİ III. GRUP BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02025853