Bitüm Temini ve Naklinin Yapılması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/569906

1-İdarenin

a) Adı

:

ORTAHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akoluk Mahallesi Eski Akoluk Belediye Binası Trabzon - ORTAHİSAR / TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0 462 233 61 00 – 0 462 321 13 93

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bitüm Temini ve Naklinin Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

750 ton bitüm
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ortahisar Belediyesi Şantiye Şefliğine

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip yazışma adresini ve/veya mail adresini ve/veya faks numarasını İdareye yazılı olarak bildirecektir, -Malzemelerin tamamı bir seferde nakledilmeyecek olup, idarenin programına göre peyderpey yapılacaktır, -İdare, alınacak malzemenin cinsini, miktarını ve teslim süresini yükleniciye en az 2(iki) gün önceden yazılı, mail veya faks olarak bildirecektir, - İdare kendi belirleyeceği iş programına göre malı yükleniciden talep edecek ve yüklenici idarenin talebinden sonra bitümü, talepte bulunun süre içerisinde Ortahisar Belediyesi Şantiye Şefliğine teslim edecektir, -İdareye gelen malzemeni teslimi hafta içi ve cumartesi günleri saat 08:00 ila 17:00 arasında teslim alınacaktır. Bu saatler dışında gelen malzemenin kabulü idareni isteğine bağlıdır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihini müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Belediye Ana Hizmet Binası İhale Birimi Kat 1 No: 98


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

K1 Yetki Belgesi

Taşımada kullanılan araçların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış K1 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesi

Nakliyede kullanılacak araçlarda ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesi ve sürücülerinde SRC-5 belgesi olacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kamu kurumlarına veya özel sektöre kara yolu ile petrol ürünleri alımı ve nakli işleri kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ILN02025439
 

#ilangovtr Basın No ILN02025439