Sıra Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Kiralama Amacı Tahmini Bedeli
(TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 61100100722 Trabzon Hayrat Dağönü Mahallesi 224 31 5.797,63 Tam Çayır İmarsız Tarımsal Amaçlı 10.000,00 TL 3.000,00 TL 23.05.2024 14:00
2 61100100623 Trabzon Hayrat Dağönü Mahallesi 216 6 873,04 Tam Çayır İmarsız Tarımsal Amaçlı 2.000,00 TL 600,00 TL 23.05.2024 14:15
3 61100100111 Trabzon Hayrat Dağönü Mahallesi 183 1 32.114,88 Tam Hali Arazi İmarsız Tarımsal Amaçlı 34.000,00 TL 10.200,00 TL 23.05.2024 14:30

1-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yer alan taşınmazların kiralama ihalesi, 23.05.2024 tarihinde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kaymakamlığımız Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) Şartname ve ekleri ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde Kaymakamlığımızda (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İsteklilerin, her taşınmaz ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale günü ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

4-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar hizmet binamızda bulunan Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
D) Başka şahıs adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2024 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

5-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6-) Kiralama süreleri 5 yıl olan taşınmazların ilk yıl için kira bedelinin tamamı veya dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.

7-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-) İhale İlanları aşağıda belirtilen internet sitelerinin ilgili bölümlerinde görülebilir:

  • Hayrat Kaymakamlığı: www.hayrat.gov.tr,
  • Milli Emlak Genel Müdürlüğü: www.milliemlak.gov.tr,
  • Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü: www.trabzon.csb.gov.tr
#ilangovtr Basın No ILN02028341