Kiralanan Adres

Cinsi

Ada

Parsel

Yüz Ölçüm

Kiralanan Alan

Kira Süresi

Kiralama Amacı

Yıllık Kira

Geçici Teminat

İhale Tarih Ve Saati

Boztepe Mah. İran Cad.No:144 TRABZON

Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Ve Rehabilitasyon Hastanesi

507

2

10979m2

80.60m2

3 Yıl

Kantin Yeri

127.500,00TL

3.825,00TL

26.10.2023 Perşembe Saat 10:00


1-Yukarıda belirtilen ihale işlemi 2886 Sayılı kanunun 45. Maddesine açık teklif usulü ile yukarıda  belirtilen saatlerde  ihale edilecektir.
2-İhale Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi  Sağlık Kurulu odasında yapılacaktır. 
3-İhale ile ilgili şartname ve belgeler mesai saati dahilinde ücretsiz olarak hastanemiz Satın alma  biriminde görülebilir.
4-Yukarıda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat miktarını teminat mektubu olarak verilmesi durumunda 2886 sayılı D.İ.K. nun 26. Maddesine uygun olarak  bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat (mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez) yada Hazine Müsteşarlığında ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetle yerine düzenlenen belgeler.
5-Kantin yeri İhalesine katılmak isteyen gerçek kişilerin

a.     Kanuni İkametgah Belgesi son 6 ay içerisinde alınmış aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu belge;

b.     T.C Kimlik Numaralı Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

c.      Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi.(e-devlet üzerinden alınabilir.)

d.     Geçici Teminat

e.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek Odalarından Kantin işlerinden iştigal ettiğine ve gerekli nitelik  ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Meslek Odası Belgesi,

f.       İlk İlan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu belge;

g.     Noter tasdikli imza beyannamesi,

h.     İhale tarihinden önce en çok 1 ay öncesine ait  SGK prim borcu olmadığını gösterir belge,

a.     İhale tarihinden önce en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığına dair belge,

j.       Milli Emlak Müdürlüğüne borcu (ecrimisil vb.) olmadığına dair Milli Emlak Müdürlüğü veya Defterdarlıktan alınacak belgenin aslı,

k.     Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından  alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

xx.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlardan alınmış onaylı ustalık veya usta öğretici belgesi (kantin için) ve çalıştırılacak kişiler için ustalık veya kalfalık belgesi.

lllllllll.               Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (İl Müdürlüğünden) alınmış İşletme Kayıt Belgesi

n.     İhale yapan İdareye kira borcunun olmadığına dair idareden alınmış borcu yoktur yazısı.

o.     İstekliler teklif dosyasını (bu şartnamenin 8.1.maddede istenen belgeleri) ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna verecektir. İstekliler tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmeleri zorunludur. İhale tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması,  postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez.
7-İhaleye katılacaklar ihale saatinde, komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.