İLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1580073

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi

:

Kaşüstü Mah. Topal Osman Sk. No: 7 61040 KAŞÜSTÜ YOMRA/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0 462 341 56 30 – 0 462 341 56 54

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İLAÇ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 (Bir) Kalem/Kısım (40.000 Adet) Tüketim İlaç Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi ve Bağlı Birimleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail/e-posta yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek, siparişin bölünerek farklı zamanlarda teslimat yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin tamamının teslimi 30/09/2024 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşebilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kaşüstü Kampüsü Toplantı Salonu 1. Kat Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No: 7 Kaşüstü-Yomra/TRABZON)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- İstekliler, üretici ise üretici olduğuna dair belgeyi, ithalatçı ise ithalatçı olduğuna dair belgeyi,  ecza deposu ise ecza deposu ruhsatnamesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir. Teklif değerlendirme aşamasında bu belge idaremizce istenebilir. Bu belgenin idaremizce istenmesi durumunda, belgenin aslı veya noter onaylı sureti  idaremize teslim edilecektir. (İlgili belgenin kargo veya posta yolu ile kurumumuza gönderilmesi durumunda posta ve kargo ücreti/bedelleri istekliye aittir)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtlı olacaktır. Kayıtlı ürünlerden "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresi taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İstekliler teklifte bulundukları ürünlere/kalem/kısımlara ait barkod numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
3- Yerli malı teklif eden istekliler; ilgili kurum tarafından düzenlenen yerli malı belgelerini (Belge tarih ve sayısı, vergi numarası belirtilecektir) ve yerli malı belgelerinin hangi kalemleri kapsadığını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
4- İstekliler, üretici ise üretici olduğuna dair belgeyi, ithalatçı ise ithalatçı olduğuna dair belgeyi,  ecza deposu ise ecza deposu ruhsatnamesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir. 
5- İstekliler ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak deneyimini gösteren belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
- Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü ilaç alımı/satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01964689