Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığına ait aşağıda özellikleri yazılı Toyota Corolla marka 2006 model NMTBC28E80R011447 şase numaralı 61 AK 660 plakalı araç, 2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. Maddesine göre  KDV hariç ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır) açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

1.     İhale 31 /10 / 2023 Salı Günü aşağıda yazılı saatlerde Ortahisar Belediyesi’nin ana binasında bulunan   Encümen Salonunda  yapılacaktır. İştirakçiler istenilen   belgelerle birlikte  İhale saatinde hazır bulunacaklardır.

2.     İhaleye katılabilme şartları ve İhaleye İştirak Edebilmek İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:

       a) Tebligat için adres beyanı,
             b) Nüfus cüzdan fotokopisi, ( Tüzel Kişiler için Şirket ortaklarının isimlerine belirtir ticaret ve sicil gazetesi,)
             c) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,
             ç)  İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,
             d) Geçici teminat makbuzu,
             e) İhale  dokümanını satın aldığına dair makbuz,
             f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden   herhangi  
                 birini  taşımadığına dair  yazılı taahhütname, ( Örneği İdaremizden temin edilebilir)
             g) İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya   vekilince 
                 imzalanmış  nüshası,
            ğ) Mevzuat hükümleri uyarınca Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

3.     2886 Sayılı DİK ‘nun 6.Maddesinin 2. Bendine göre bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya   sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye  giremezler.

4.     İhale toplam 1 (bir) mal kaleminden ibaret olup iştirakçiler,  her mal kalemi  için ayrı şartname alınacaktır.

5.     İhaleye Çıkarılan  araca ait bilgiler ;

SIRA NO

MİKTARI (Adet)

PLAKA NO

MARKA

MODEL

CİNSİ

DURUMU

MUHAMMEN BEDEL
(TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

SATIŞ SAATİ

1

1

61 AK 660

Toyota Corolla

2006

Otomobil


Araç ön ve arkadan hasar almıştır.
Tablo-Ek.1 de açıklanmıştır
 

248.000,00

7.440,00

11.00


 Hasarlı Parça ve Malzemeler:
 Tablo-Ek.1

Panel, Gösterge

Perde Hava Yastığı Sol-Sağ

Ön Panjur

Kapak Radyator Üst

Ön Çamurluk Davlumbazı Sol

Motor Kaput Kilidi

Motor Kaput Dayama Çubuğu

Ön Sis Far Çerçevesi Sol

Ön Panel

Ön Sis Far Çerçevesi Sağ

Ön Podya Sol-Sağ

Motor Kaput Menteşesi Sol

Ön Şase Kolu Sol-Sağ

Motor Kaput Menteşesi Sağ

Yolcu Hava Yastığı

Airbag Tetikleyici(2 Adet)

Kapak, Torpido

Lastik, Arka Tampon Yan

Ön Cam

Arka Çamurluk Sol

Havuz Sacı

Ön Tampon

Panel Yan

Arka Tampon

Arka Çamurluk Sağ

Ön Çamurluk Davlumbazı Sağ

Bagaj Kapağı

Arka Panel

Destek Sacı Çamurluk

Ön Tampon Demiri

Lastik, Arka Tampon Yan

Airbag Kontrol Ünitesi

6.     İhaleye giren ve teklif verenlerin, satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın mevcut   kusurlarından      dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

7.     Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

8.     İhale ile ilgili şartname, Ortahisar Belediyesi, Eski Akoluk Belediye Binasında bulunan ek hizmet binası  Makine İkmal Bakım ve  Onarım   Müdürlüğü Bürosunda  görülebilir ve    şartname imzalanmak suretiyle  50,00-TL karşılığında   temin edilebilir.

9.     İhale üzerinde kalan istekli, kesinleşen ihale bedeli üzerinden tebliğ tarihinden itibaren 15 gün  içerisinde  ihale bedelini, KDV ve  karar damga vergisini yatırıp makbuzların aslını İdareye ibraz ederek teslim tesellüm tutanağını imzalamak suretiyle malzemeleri teslim alacaktır.

10.                       İhale üzerinde kalan istekli teslime kadar olan kanuni işlemleri yerine getirmezse,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

11.                       İstekliler ihale  konusu aracı, mesai saatleri içinde, Eski Akoluk Belediye Binası yerleşkemizdeki araç park sahasında Müdürlüğümüz personeli nezdinde  görebilir.

12.                       İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

13.                       İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun  görülerek karara bağlanan İhale kararı ise; Üst Yöneticinin (İta Amiri)  onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst    Yöneticinin  İhaleyi  fesih etmesi  halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

14.                       İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde üzerine ihale   yapılana veya vekiline elden veya  taahhütlü posta ile tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya  verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ  tarihi sayılır. 

15.                       2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 69.Maddesindeki durum söz konusu olursa aynı maddede belirtilen  süre kadar süre uzatımı  verilebilir.

16.                       İhtilafların hak mercii Trabzon Mahkemeleri ve İcra daireleri olup, İhtilaf halinde  Belediyemiz  Defter   kayıt  ve belgeleri geçerlidir.

17.                       Bu şartnamede belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.  

18.                       İdare, sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşme yapılmazsa, bu  şartname  sözleşme yerine kaimdir.            

İlanen Duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01913229