İLAN
VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
S.
NO
TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) İRTİFAK HAKKI TESİSİNE KONU YÜZÖLÇÜMÜ (m²) İRTİFAK HAKKI SÜRESİ (YIL) İRTİFAK HAKKI AMACI İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE
 SAATİ
1 61170101165 Trabzon Vakfıkebir Körez Arsa F42-C-21-D-2-A 199 11 9.407,72 160,00 30 İçme ve Kullanma Suyu İçin Terfi ve Terfi Hattı Merkezi Yapımı 700,00 210,00 07.03.2024 09:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇ
S.
NO
MARKASI CİNSİ PLAKASI MODELİ ŞASE NUMARASI BULUNDUĞU YER TAHMİNİ  BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE
 SAATİ
1 Mazda Kamyonet  06 ZZS 26 1998 JM7SRY02300103875 Vakfıkebir Hükümet Konağı Otoparkı 120.000,00 36.000,00 07.03.2024 10:00
SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
S.
NO
MARKASI TİPİ SERİ NUMARASI ÇAPI BULUNDUĞU YER TAHMİNİ  BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE
 SAATİ
1 Altay Yarı Otomatik Av Tüfeği 14105865 12 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 1.920,00 576,00 07.03.2024 10:30
2 Cesa Yarı Otomatik Av Tüfeği 4444 12 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 2.090,00 627,00 07.03.2024 10:45
3 Cesa Yarı Otomatik Av Tüfeği 4396 12 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 2.090,00 627,00 07.03.2024 11:00
4 Altay Yarı Otomatik Av Tüfeği A616024 12 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 1.750,00 525,00 07.03.2024 11:15
5 Mesco Yarı Otomatik Av Tüfeği 16M-0149 16 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 3.090,00 927,00 07.03.2024 11:30
6 Queen Yarı Otomatik Av Tüfeği Y14458 12 Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Deposu 1.820,00 546,00 07.03.2024 11:45
AÇIKLAMALAR
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle, taşınır malların (araç ile tüfeklerin) satış ihaleleri ise aynı Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden İdaremizde (Vakfıkebir Milli Emlak Şefliği Odası / Adresi: Hükümet Konağı Vakfıkebir / TRABZON) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu vermeleri, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : 1 - Tedavüldeki Türk parası, 2 - Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3 - Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. )
b) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik belgesini bildirmeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4 - İhale bedeli üzerinden ilgili mevzuat kapsamında tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç vs. ödenmesi gereken bedeller ve yasal yükümlülükler alıcıya aittir. 
5 - Satışa sunulan yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesini, Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesini veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
6 - Tüfekler mahkeme kararıyla müsadere edilmiştir. Araç ise trafikten çekilmiştir. Bu şekilde İdaremize teslim edilen taşınırlar, yürürlükte mevzuat kapsamında ve mevcut halleriyle İdaremiz tarafından satış ihalesine çıkarılmıştır. İhale sonrasında taşınırların çalıştırılması (varsa yapılması gereken onarım ve tadilatların yapılması), nakliyesi, kayıt ve tescil edilmesi vs. hususlarda yapılacak giderlerin alıcı tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu hususlarda İdaremizden herhangi bir talepte bulunulamaz. Her türlü yasal sorumluluk alıcıya aittir. Söz konusu taşınırları yerinde görmek üzere mesai saatleri içerisinde İdaremize müracaat edilebilir.
7 - İhale ile ilgili detaylı bilgiler, ihale sonrasında alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülükler ihalenin şartnamesinde belirtilmiştir. İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İdaremizde ücretsiz olarak görülebilir. 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 - İhale ilanı https://trabzon.csb.gov.tr, Türkiye çapındaki ihale ilanları https://www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. Telefon : (462) 841 53 39
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN01990101