Esnek çalışma yönetmelik taslağına göre 6 model gündemde. Peki kamu personellerinin çalışma düzenini değiştirecek modellerin detayları neler? Uzaktan ve esnek çalışma nasıl hayata geçirilecek? İşte detaylar

* Kanuni günlük çalışma süresinin 1 saat öncesi ile öğle dinlenme arasının başlangıcı veya öğle dinlenme arasının bitişi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitişinin 1 saat sonrası arasında olmak kaydıyla memurun günlük çalışma süresine ilişkin iki tercih hakkı bulunmakta.

* Aynı kişiye ait sağlık kurulu raporuna istinaden kısmi zamanlı çalışma hakkından yalnız bir memur faydalanabilecek

* Kısmi zamanlı çalışan memurular, durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri her yıl Ocak ayı içerisinde kurumlarına vermek zorunda olacak.

* Kısmi zamanlı çalışan memurların yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeleri hariç mali haklar ile sosyal yardımları ile özlük haklarına dokunulmayacak.

AKADEMİK EĞİTİM AMAÇLI ÇALIŞMA

* Memurlara üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumlarını belgelendirmek ve yazılı başvuru yapmak kaydıyla haftada en fazla 3 gün günde 2 saat veya haftada en fazla 2 gün günde 3 saate kadar izin verilir.

Telafi edilecek çalışma saatleri kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek. Öğle dinlenme süresi yetkili amirin onayı ile izinlerin telafisi için kullanılabilecek.

* Akademik eğitimli çalışmada verilen izin ve telafi saatlerine ilişkin memurun iki tercih hakkı olacak:

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
21
a) 2/6: Günde 2 saat haftada 3 güne kadar toplam 6 saat iznin verildiği, diğer 2 gün içinde günde 3 saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.

b) 3/6: Günde 3 saat, haftada 2 güne kadar iznin verildiği, diğer 3 gün içinde günde 2 saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
22
İşte Devlet Memurları Kanununa göre hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği:

DEVLET MEMURLARININ ESNEK ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek için uygulamaya konulacak Devlet memurlarının esnek çalışma şekillerini ve bu çalışma şekillerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 99, 100 ve 231 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
24
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik eğitim amaçlı çalışma: Üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere yapılan çalışmayı,

b) Bilişim sistemi: Kurumların her türlü veri, bilgi, belge akışı ile dokümantasyon işlemlerinin ve bunlara ilişkin yazı, kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinin güvenli elektronik imza ile uzaktan yapılmasına imkan veren bilişim sistemi,

c) Çekirdek zaman: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışmak zorunda oldukları zaman dilimini,

ç) Elektronik belge yönetim sistemi: Kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemi,

d) Emsal memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi çerçevesinde tam zamanlı çalışan aynı veya benzer unvanlı memurları,

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
25
e) Esnek çalışma şekilleri: Esnek zamanlı çalışma, değişken zamanlı çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma, uzaktan çalışma, kısmi zamanlı çalışma, ve akademik eğitim amaçlı çalışma,

Ekonomistlerden Asgari Ücretli Çalışanlara Flaş Açıklama: Maaşlara Zam Gelecek! Ekonomistlerden Asgari Ücretli Çalışanlara Flaş Açıklama: Maaşlara Zam Gelecek!

f) Esnek izin: Esnek zaman ve değişken zamanlı çalışan memurların bir sonraki hesaplama dönemine isteğe bağlı çalışmaları doğrultusunda aktardıkları çalışma saatleri,

g) Esnek zaman: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest oldukları, kurumun çalışma yükünün ve asgari sayıda personelin bulundurulmasının dikkate alındığı, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden önceki iki saatlik zaman dilimi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitme saatinden sonraki üç saatlik zaman dilimini,

ğ) Esnek zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, kanuni günlük çalışma süresi ve kanuni çalışma süresi kadar çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
26
h) Değişken zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, günlük sekiz saat çalışmanın zorunlu olmadığı ancak haftalık kırk saat çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

ı) Günlük çalışma süresi: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışma yapabileceği zaman dilimini

i) Hesaplama dönemi: Memurların çalıştıkları sürelerin kanuni çalışma süresine göre fazla ya da eksik olup olmadığının tespit edildiği dönemi,

j) Kanuni çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre memurların haftalık çalışma süresini,

l) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
27
m) Kanuni günlük çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre hesaplanan memurların günlük sekiz saatlik çalışma süresini,

n) Kısmi zamanlı çalışma: Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli bakım yükümlülüğü bulunan veya belirli bir hizmet ve yaş şartını tamamlamış memurların kanuni günlük çalışma süresinden daha az süreyle yaptıkları çalışmayı,

o) Koordinatör: Kurumlarda yürütülen esnek çalışma şekillerinin uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli personeli,

ö) Kurul: Esnek çalışma şekillerinin uygulamasını yönlendirmek ve koordine etmekle görevli Esnek Çalışma Koordinasyon Kurulunu,

p) Kurum: Esnek çalışma şekillerinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarını,


EMEKLİYE 4 AYLIK ZAM TABLOSU ÇIKTI! TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası liste şekillendi! SSK Bağ-Kur emeklisinin maaşına en az...

AK Parti'den 'fahiş fiyatla mücadele' yasa teklifinde kritik düzenleme! Firmaların 'ortak etiket' tekeline son
AK Parti'den 'fahiş fiyatla mücadele' yasa teklifinde kritik düzenleme! Firmaların 'ortak etiket' tekeline son
Tarım Kredi Market 15-19 Mayıs kataloğu 2024! 31,90'a düştü, 45 üründe fiyatlar yarıya kadar indirildi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay...

Tarım Kredi Market 15-19 Mayıs kataloğu 2024! 31,90'a düştü, 45 üründe fiyatlar yarıya kadar indirildi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay...

Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır?

Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır?

28
r) Uzaktan çalışma: Memurların, çalışmalarını kurumun çalışma ortamı dışında kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürüttükleri çalışmayı,

s) Yetkili amir: Esnek çalışacak memurlarla sözleşme imzalamak, çalışmaları yönlendirmek ve koordine etmek üzere en üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibariyle yetki verilen amiri,

ş) Yoğunlaştırılmış çalışma saati: Kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden önceki iki saatlik zaman dilimi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitme saatinden sonraki iki saatlik zaman dilimini,

t) Yoğunlaştırılmış çalışma: Kanuni çalışma sürelerinin haftanın bazı günlerinde fazla çalışma yapılarak tamamlanması kaydıyla, fazla çalışmaya tekabül eden sürenin memur tarafından aynı veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanılmasına imkan veren çalışmayı,

u) Zaman kayıt sistemi: Memurların günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatleri ile günlük ve haftalık çalışma sürelerini tespit eden elektronik kayıt sistemini, ifade eder.

29
Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:

A) Gönüllülük: Esnek çalışma gönüllülük esasına dayanır. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamaz.

B) Eşitlik: Esnek çalışan memurlar, atanma ve yetiştirilmelerinde, ilerleme ve yükselmelerinde, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarında, aylıkları ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinde emsal memurlarla aynı hükümlere tabidir.

Amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında ayrımcılık yapamaz, hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Esnek çalışan memurların da eğitim, toplantı ve diğer etkinliklere katılımlarını sağlayacak tedbirleri alır.

C) Koordinasyon: Yetkili amir memurlarla, memurlar kendi aralarında, asgari sayıda personelin esnek zaman içerisinde olmasını sağlamak amacıyla koordineli bir biçimde hareket etmek zorundadır.

Ç) Güven ve işbirliği: Amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında güven ve işbirliğine dayalı verimli ve etkin bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için esnek çalışanların da görevlerini yerine getirdikleri, hizmet yürüttükleri algısını oluşturacak şekilde davranır ve gerekli tedbirleri alır.

D) Verilerin güvenliği ve gizliliği: Uzaktan çalışan memurlar, bilgi, belge ve verilerin gizliliği ve korunmasından emsal memurlar gibi sorumludur; çalışmalarını yürütürken sadece güvenli ağlardan erişim sağlar ve veri aktarımı yapar.

Kurumlar, verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin kapsamlı teknik düzenlemeler yapmak; kurallar ve yöntemler belirlemekle yükümlüdür.

Esnek zamanlı çalışma esasları

MADDE 6- (1) Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.

(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.

31
Günlük çalışma süreleri

MADDE 7- (1) Günlük çalışma süresi günlük sekiz saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.

(2) Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla on saat çalışabilir.

(3) Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilirler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk yoktur.

32
Çalışma saatlerinin değişmesi

MADDE 8- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.

(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Editör: Birol Sancak