İlimiz Ortahisar İlçesi sınırları içerisinde kalan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 Sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No: 159 Ortahisar/TRABZON adresinde listede verilen tarih ve saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 24.05.2024 tarih ve saat 10:00 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. İhale, 24.05.2024 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Yapılacak satış ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan bedel kanuni süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.  

S.No

Mahalle

ADA/PARSEL

NİTELİK

M2

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat   (TL)    (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Pazarkapı

3831/1 (130 nolu Bağ Böl.)

Lokanta

655,41

39.561.000,00

1.186.830,00

24.05.2024

11:30

2

Çukurçayır/Sofrakaya

4604/3

ARSA

6858,41

49.500.000,00

1.485.000,00

24.05.2024

11:40

3

Bahçecik

893/204

ARSA

1589,28

23.000.000,00

690.000,00

24.05.2024

11:50


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLER

 1. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
 2. Kanuni ikametgah belgesi.
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektubu.
 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 8. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
 1. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)
 1. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 2. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair belge.
 1. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
 6. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
 7. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)
 8. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 1. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 1. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
 2. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 1. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 2.500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Satışa sunulan 3831 ada 1 nolu parselde bulunan 130 nolu bağımsız bölüm İçin on (10) yıllık kira sözleşmesi mevcuttur. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.  İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02029642