Sayı: E.75578169-2023/720-Ceza Dava Dosyası 14.02.2024
İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Said ve Semne oğlu, 18.09.1993 Maskat doğumlu, Umman uyruklu, sanık Torkı Saıd Hassan Alı Amush Al Mahrı hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2023 tarih ve 2023/20675 soruşturma, 2023/5057 esas, 2023/3631 iddianame numaralı iddianamesi ile 07/10/2023 tarihinde işlemiş olduğu Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan (TCK m. 89/1, 22/3, 53/6.) mahkememize açılan kamu davasının basit yargılama usulü uygulanarak yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 10/01/2024 tarih ve 2023/720 esas, 2024/33 karar sayılı ilamı ile sanığın eylemine uyan TCK'nın89/1, 22/3, 52/2, CMK'nın 251/3. maddeleri uyarınca 8.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Umman ülkesinde verilen 23469557 seri nolu B sınıfı sürücü belgesinin takdiren TCK'nın 53/6 maddesi gereğince 6 ay süre ile geri alınmasına, geri alma süresinin cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlamasına karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla, adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile basit yargılama usulü uygulanarak verilen karara itiraz yolu açık olmak üzere karara itiraz edebileceği, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01985462