Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Toklu mahallesi adresinde, aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar (2 Adet), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
                İhale, 07.11.2023 tarihinde Salı günü, 11.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün  içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve  satış bedeli üzerinden %05,69 (binde 5.69) oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir.           
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :    
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1.     İkametgâh belgesi,

2.     Nüfus cüzdan fotokopisi,

3.     Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5.     İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu)

6.     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7.     Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

8.     2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

9.     Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.     Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.     Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3.     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.     İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu)

5.     Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

6.     2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7.     Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8.     Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İstenilen belgeler, en geç 07.11.2023 Salı günü 10:00 a kadar  Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.
 

S. N

Mahalle

ADA

NİTELİĞİ

Muhammen
 Bedel ( TL)

Geçici

İhale

İhale

PARSEL

Teminat (TL)

Tarihi

Saati

1

TOKLU

2924/10

ARSA

113.04

508.680,00

15.260,50

07.11.2023

11:00

2

TOKLU

2923/39

ARSA

107,15

482.175,00

14.465,50

07.11.2023

11:05