UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


HASTANE BİRİMLERİNE 50 KISIM (50 KALEM) TEMİZLİK, KIRTASİYE VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/550159

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KANUNİ KAMPÜSÜ TRABZON MERKEZ/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0 462 377 54 54 – 0 462 325 05 18

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

HASTANE BİRİMLERİNE 50 KISIM (50 KALEM) TEMİZLİK, KIRTASİYE VE SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

HASTANE BİRİMLERİNE 50 KISIM (50 KALEM) TEMİZLİK, KIRTASİYE VE SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) TRABZON

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu 8., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 26., 27. kısım malzemeler tek partide teslim edilecektir. Teslimat sözleşme imza tarihi itibari ile 30 takvim gününde yapılacaktır. İhale konusu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 30., 32., 36., 37., 39., 45., 46., 48., 49., 50. kısım malzemeler 2 eşit partide teslim edilecektir. İlk parti teslimat sözleşme imza tarihi itibari ile 30 takvim gününde yapılacaktır, ikinci parti 05/08/2024 tarihinde teslim edilecektir. İhale konusu 11., 19., 21., 28., 29., 31., 33., 34., 35., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 47. kısım malzemeler 4 eşit partide teslim edilecektir. İlk parti teslimat sözleşme imza tarihi itibari ile 30 takvim gününde yapılacaktır, ikinci parti 05/08/2024 tarihinde teslim edilecektir, üçüncü parti 09/09/2024 tarihinde teslim edilecektir, dördüncü parti 14/10/2024 tarihinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imza tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi Başhekimliği) Toplantı odası Üniversite Mahallesi Farabi Caddesi No: 64 Ortahisar /TRABZON


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

ÜTS

Hızlı Yüzey Dezenfektanı

İstekliler ihale tarihi itibariyle, teklif etmiş oldukları ürünler Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olacaktır ve Ürünün UBB numarası belirtilecektir.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

ÜTS

Cerrahi Endoskopik Alet Dezenfektanı (Gluteraldehit)

İstekliler ihale tarihi itibariyle, teklif etmiş oldukları ürünler Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olacaktır ve Ürünün UBB numarası belirtilecektir.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Biyosidal ürün ruhsat belgesi

El Dezenfektanı

Sağlık Bakanlığından onaylı Biyosidal Ürün ruhsat belgesi olmalıdır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Biyosidal ürün ruhsat belgesi

Antibakteriyel Sıvı El Sabun

Sağlık Bakanlığından onaylı Biyosidal Ürün ruhsat belgesi olmalıdır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Numune

İhale Bazında

Teklif ettikleri ürün/ürünler ile ilgili numune ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre, gerek görülmesi halinde EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

İhale Bazında

eklif ettikleri ürün/ürünler ile ilgili katalog ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre, gerek görülmesi halinde EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Resmi veya Özel Sağlık Kurumlarına yapılan her türlü sarf malzeme veya temizlik  malzemesi veya kırtasiye malzemesi temini benzeri iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027480