TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/97527

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi

:

Kaşüstü Mah. Topal Osman Sk. No :7 61040 Yomra/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

0 462 341 56 30 – 0 462 341 56 54

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

33 (Otuz üç) Kalem/Kısım Tüketim Sarf Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi/Tıbbi Sarf Depo Birimi ve Bağlı Birimleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail/e-posta yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek, siparişin bölünerek farklı zamanlarda teslimat yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin tamamının teslimi 31/08/2024 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kaşüstü Kampüsü Toplantı Salonu 1. Kat (Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No: 7 Kaşüstü-Yomra/TRABZON)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- İstekliler, İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Tıbbi Cihaz Satış Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olacak ve bu/ilgili belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edileceklerdir.
-Biyosidal ürün kapsamında olan kalem/kısımlar için teklif verecek istekliler  "Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi" belgesine sahip olacak ve bu/ilgili belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edileceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1)-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi/ÜTS kayıt numaralarını (Üretici/Bayi Firma Numarası) ve ürün numaralarını (barkod), Sağlık Bakanlığına  kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi/ÜTS bayi tanımlayıcı numaralarını  ve ürün numaralarını (barkod) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan ettikleri belgelerinin hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Bu bilgi ve belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeyen veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)’ ye kayıtlı olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
2)-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair beyanlar Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir.
3)-İstekliler teklifte bulundukları ürünlere ait barkod numaralarını,  marka bilgilerini, kapsamdışı olan ürünler için kapsam dışı bilgilerini/beyanlarını birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.
4)-Yerli malı teklif eden istekliler; ilgili kurum tarafından düzenlenen yerli malı belgelerini (Vergi numarası, belge numarası açıkça belirtilecektir) ve yerli malı belgelerinin hangi kalemleri kapsadığını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01981488