İlimiz Ortahisar İlçesi, 2 nolu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu 6 nolu Sokak No 12/1 adresinde bulunan taşınmaz Büfe olarak 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale aşağıda hizasında yazılı tarih ve saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 31/12/2024 tarihine kadar olan kira bedeli ve 3 yıllık kira bedeli üzerinden (%6)  kesin teminat kanuni süresi içerisinde, yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.   

S.no

Cinsi

M2

Aylık Kira Bedeli

Kira Süresi

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Büfe

6 m² kapalı alan  134 m² açık alan toplam 140 m² alan

9.600,00TL+KDV

3 Yıl

10.368,00TL

13.03.2024

13:00


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLER                                                                                                                              

 1. Nüfus cüzdan Fotokopisi
 2. Kanuni ikametgah belgesi
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
 6. Şartname alındı makbuzu
 7. İdaremize borcu yoktur belgesi
 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 9. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.      Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
 11. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 12. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler veya kooperatifler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
 6. İdaremize borcu yoktur belgesi.
 7. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.      Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)
 8. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 1. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
 2. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 3. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanaraktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 2.500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.  İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir.  İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01993537