İlimiz Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi, tapunun 3831 ada, 1 nolu parselinde bulunan ve aşağıda listelenen bağımsız bölümler 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No: 159 Ortahisar/TRABZON adresinde listede verilen tarih ve saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 
Yapılacak satış ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren yüklenici ihalede belirlenecek olan bedeli kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini ödeyecektir.  

S.NO

Bağımsız Bölüm no

Bulunduğu Kat

NİTELİK

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

58

ZEMİN

DEPO

1.420.000,00

42.600,00

25.10.2023

 11:00

2

76

1.KAT

DÜKKAN

550.000,00

16.500,00

25.10.2023

 11:10

3

77

1.KAT

DÜKKAN

550.000,00

16.500,00

25.10.2023

 11:20

4

83

1.KAT

DÜKKAN

720.000,00

21.600,00

25.10.2023

 11:30

5

84

1.KAT

DÜKKAN

720.000,00

21.600,00

25.10.2023

 11:40

6

100

1.KAT

DÜKKAN

1.410.000,00

42.300,00

25.10.2023

 11:50

7

104

1.KAT

DÜKKAN

650.000,00

19.500,00

25.10.2023

 13:30

8

105

1.KAT

DÜKKAN

650.000,00

19.500,00

25.10.2023

 13:40

9

112

1.KAT

DÜKKAN

820.000,00

24.600,00

25.10.2023

 13:50

10

113

1.KAT

DÜKKAN

820.000,00

24.600,00

25.10.2023

 14:00

11

121

1.KAT

DÜKKAN

2.170.000,00

65.100,00

25.10.2023

 14:10

12

122

1.KAT

DÜKKAN

1.130.000,00

33.900,00

25.10.2023

 14:20

13

123

1.KAT

DÜKKAN

1.130.000,00

33.900,00

25.10.2023

 14:30

14

124

1.KAT

DÜKKAN

1.160.000,00

34.800,00

25.10.2023

 14:40

15

125

1.KAT

DÜKKAN

2.130.000,00

63.900,00

25.10.2023

 14:50

16

126

1.KAT

DÜKKAN

2.470.000,00

74.100,00

25.10.2023

 15:00

17

127

1.KAT

DÜKKAN

1.510.000,00

45.300,00

25.10.2023

 15:10

18

128

1.KAT

DÜKKAN

1.480.000,00

44.400,00

25.10.2023

 15:20

19

129

1.KAT

DÜKKAN

1.470.000,00

44.100,00

25.10.2023

 15:30


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
       GERÇEK KİŞİLER

a.     Nüfus cüzdan Fotokopisi.

b.     Kanuni ikametgah belgesi.

c.      Türkiye’de tebligat için adres beyanı

d.     Noter tasdikli imza beyannamesi.

e.     Şartname alındı makbuzu.

f.       Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektubu.

g.     Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h.     Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

a.     2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)

j.       Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.

k.     Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair belge.

xx.  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

a.     Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b.     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c.      Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

d.     Şartname alındı makbuzu.

e.     Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.

f.       Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

g.     2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr  internet adresinden alınabilir.)

h.     Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

a.     Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.

j.       İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.

k.     Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

xx.  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır. (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanarak ihalenin yapılacağı gün ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 2.500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01907285